[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NcvzkrPL9C4[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tC-tYZ7tbYM[/youtube]